Friedman & Hershkovitz Ltd.

9 Harav Shalom Sharabi street, Haifa 32168 Israel.

Phone: 972-4-8239761

Fax: 972-4-8239740